COVID-19

Ważna informacja - ubezpieczenie w trakcie wyjazdu w sezonie 2020:

Informujemy, że wyjazdowa polisa 'Bezpieczne Podróże' Signal Iduna, którą objęty jest każdy wyjeżdżający z nami Klient, obejmuje również ochroną ubezpieczeniową zdarzenia, które powstały w wyniku Epidemii Choroby Zakaźnej, Pandemii Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami.


W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzonych uchwałą nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 31.01.2018 r. zmienionych Aneksem nr 1 zatwierdzonym uchwałą nr 19/Z/2020 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.04.2020 r. (zwanych dalej OWU) wprowadza się następujące zmiany:

I.
1) § 2 Definicje ust. 35 i 36 otrzymuje brzmienie:
35. Epidemia Choroby Zakaźnej – wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących. Epidemia choroby zakaźnej jest ogłaszana w środkach masowego przekazu, w formie zaleceń, ostrzeżeń lub komunikatów przez władze państwowe kraju docelowego podróży lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej lub Główny Inspektorat Sanitarny lub Światową Organizację Zdrowia lub inne organy krajowe lub międzynarodowe.
36. Pandemia – epidemia choroby zakaźnej występująca na obszarze części kontynentu, kilku kontynentów lub całego świata; Pandemię ogłasza Światowa Organizacja Zdrowia.
2) § 15 Przedmiot Ubezpieczenia ust. 6 punkt 12) otrzymuje brzmienie:
12. Przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej – w przypadku odwołania wcześniej zaplanowanego powrotu z podróży zagranicznej wskutek Ataku Terrorystycznego, wybuchu wulkanu, strajku, zamieszek, Epidemii Choroby Zakaźnej, Pandemii, huraganu, powodzi lub trzęsienia ziemi, których początek nastąpił w trakcie pobytu Ubezpieczonego za granicą, SIGNAL IDUNA udziela dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie kosztów leczenia i assistance w okresie od daty końca ochrony ubezpieczeniowej oznaczonej w Dokumencie Ubezpieczenia do momentu, w którym taki powrót będzie możliwy, nie dłużej jednak niż przez 7 dni;
3) § 16 Ograniczenia Odpowiedzialności ust. 4 pkt c) i o) otrzymuje brzmienie:
4. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte te zdarzenia, które powstały w wyniku:
c) chorób wenerycznych, chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV,
o) Epidemii Choroby Zakaźnej, Pandemii za wyjątkiem Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami.


Masz pytania? Zadzwoń: +48 691 954 467


 Z górskim pozdrowieniem

Paweł Jaroszek
Właściciel Biura
Międzynarodowy Przewodnik Górski UIMLA