Sport-events.pl
WAŻNE INFORMACJE

REGULAMIN SERWISU

PRZED REZERWACJĄ

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
SPORT-EVENTS.PL

prokonsumencki

REGULAMIN SERWISU SPORT-EVENTS.PL - WERSJA PDF
Dotyczy także domeny GORYDLAKAZDEGO.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://www.sport-events.pl (dalej jako: „Sport-events.pl”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Sport-events.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Sport-Events.pl

1) POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Sport-events.pl jest Paweł Jaroszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nr ewidencyjny: 6264, nr rejestrowy: 6432-24, nr zaświadczenia: 733,po posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piotra Skargi 2, 34-300 Żywiec i adres do doręczeń: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd, NIP 5532245868, REGON 240879911, adres poczty elektronicznej: biuro@sport-events.pl
  (dalej jako „Usługodawca”).

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.

 3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybranie Wycieczki oraz określenie warunków Umowy z dostępnych możliwości wskazanych w formularzu, w tym sposobu płatności.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  5. KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; działająca w celu niezwiązanych w jej działalnością gospodarczą lub zawodową; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. REZERWACJA – zgłoszenie przez Klienta chęci skorzystania z Wycieczki w dostępnym terminie, które prowadzić może do zawarcia Umowy z Usługodawcą na zasadach i w trybie określonym niniejszym Regulaminem.
  10. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SPORT-EVENTS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://www.sport-events.pl, https://gorydlakazdego.pl (Iframe).
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  12. USŁUGODAWCA – Paweł Jaroszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nr ewidencyjny: 6264, nr rejestrowy: 6432-24, nr zaświadczenia: 733,po posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piotra Skargi 2, 34-300 Żywiec i adres do doręczeń: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd, NIP 5532245868, REGON 240879911, adres poczty elektronicznej: biuro@sport-events.pl.
  13. USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).
  14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  15. UMOWA – umowa o udział w Wycieczce, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą w trybie ofertowym, tj. w formie wymiany wiadomości e-mail, na podstawie Rezerwacji dokonanej przez Klienta w Formularzu Rezerwacji.
  16. WYCIECZKA – dostępna w Serwisie Internetowym impreza turystyczna w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych organizowana przez Usługodawcę, która może być przedmiotem Rezerwacji składanej przez Klienta, a następnie stanowić może przedmiot Umowy zawieranej poprzez wymianę wiadomości e-mail pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Szczegółowe informacje na temat Wycieczki wskazane są na stronie Serwisu Internetowego w opisie danej Wycieczki.

2) O SERWISIE SPORT-EVENTS.PL

 1. Sport-events.pl umożliwia przede wszystkim zapoznanie się z informacjami o działalności gospodarczej Usługodawcy, w tym z informacjami o organizowanych przez niego Wycieczkach. W razie zainteresowania
  udziałem w Wycieczce, Usługobiorca może skorzystać z Formularza Rezerwacji w celu złożenia Rezerwacji na wybraną Wycieczkę, co prowadzić może następnie do zawarcia Umowy z Usługodawcą na zasadach i w trybie określonym w dalszej części Regulaminu.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SPORT-EVENTS.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, Microsoft Edge; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 3. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorców korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dlatego w celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe Klientów i Usługobiorców przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym składanie Rezerwacji i zawieranie Umów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez Klienta i Usługobiorcę korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności.

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Newsletter
  2. Formularz Rezerwacji.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5) KORZYSTANIE Z FORMULARZA REZERWACJI, WARUNKI SKŁADANIA REZERWACJI

 1. Jedną z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest Formularz Rezerwacji, który umożliwia złożenie Rezerwacji na udział w Wycieczce.

 2. Korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta Wycieczki oraz jednej z dostępnych dat jej organizacji. Złożenie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Rezerwacji pola „Rezerwuj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imienia (imion), nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj); a także następujących danych każdego uczestnika Wycieczki: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj, data ważności, numer i seria dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), obywatelstwo.

 3. Cena Wycieczki uwidoczniona na stronie Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) oraz częściowo w euro (EUR) lub w funtach brytyjskich (GBP) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Wycieczki będącej przedmiotem Rezerwacji, a także o jej walucie oraz o innych kosztach, np. koniecznej dopłacie w walucie obcej jak np. w euro lub w funtach brytyjskich, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie składania Rezerwacji, a później także w drodze korespondencji mailowej prowadzonej z Usługodawcę przed zawarciem Umowy o udział w Wycieczce. 

 4. Sposoby i terminy płatności za Wycieczkę:
  1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie:
   • zaliczka 30 % w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Dopłata pozostałej części ceny w terminie pomiędzy 29-25 dniem kalendarzowym przed rozpoczęciem Wycieczki, albo:
   • w przypadku gdy od dnia zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Wycieczki jest mniej niż 30 dni kalendarzowych: całość ceny w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
   • w przypadku gdy od dnia zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Wycieczki jest 14 lub mniej niż 14 dni kalendarzowych: całość ceny w terminie jednego dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy.

  Daty i kwoty należnych od Klienta wpłat dodatkowo opisane zostają w Umowie.

6) KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera jest możliwe poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas składania Rezerwacji za pośrednictwem Formularza Rezerwacji – z chwilą złożenia Rezerwacji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@sport-events.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd.

7) WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Zawarcie Umowy między Klientem a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 5 Regulaminu. Rezerwacja ma charakter niewiążący, tj. stanowi dla Usługodawcy zaproszenie do zawarcia Umowy z Klientem na warunkach określonych w tej Rezerwacji.

 2. Po złożeniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji nie jest jeszcze równoznaczne z zawarciem Umowy z Klientem.

 3. W kolejnej wiadomości e-mail Usługodawca przesyła Klientowi: Umowę przygotowaną na podstawie danych podanych przez Klienta w Formularzu Rezerwacji, Ogólne Warunki Uczestnictwa, właściwe ogólne warunki ubezpieczenia, a także Formularz Zwrotu, Regulamin Serwisu, Certyfikat Ubezpieczenia lub inne niezbędne dokumenty mające zastosowanie do wybranej Wycieczki – wszystkie udostępnione Klientowi przez Usługodawcę dokumenty stanowią integralną część oferty zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej i Klient obowiązany jest do zapoznania się z tymi dokumentami przed zawarciem Umowy z Usługodawcą.

 4. Umowa o udział w imprezie turystycznej zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Klienta oferty zawarcia Umowy, którą zgodnie z pkt. 7.3 wyżej złożył mu Usługodawca.

 5. Zawarcie Umowy następuje pod warunkiem dokonania przez Klienta na rzecz Usługodawcy płatności w wysokości i terminie wynikającym z pkt. 5.4 Regulaminu, a także potwierdzonych dodatkowo w ofercie. Brak dokonania płatności przez Klienta w tym terminie moż e skutkować wygaśnięciem oferty Usługodawcy i brakiem zawarcia Umowy. Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.

 6. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza jej zawarcie poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rezerwacji lub inny adres, z którego Klient prowadził później z Usługodawcą korespondencję w sprawie zawarcia Umowy.

 7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) wymianę z Klientem wiadomości e-mail, o których mowa w pkt. 7.3 – 7.7 Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

 8. Na stronach Serwisu Internetowego prezentowane są także Wycieczki, w przypadku których Usługodawca nie posiada dostępnych miejsc we wskazanych terminach. Wycieczki takie nie mogą być przedmiotem Rezerwacji, jednakże Klient może wpisać się na listę rezerwową uczestników, jeśli lista rezerwowa została udostępniona dla danej Wycieczki. Wpis na listę rezerwową odbywa się po kliknięciu przycisku „Zapisz się” widocznego przy danej Wycieczce, a następnie uzupełnieniu i wysłaniu formularza do Usługodawcy. Wpis na listę rezerwową zapewnia Klientowi, że zostanie poinformowany, jeśli zwolni się dla niego miejsce na Wycieczkę. Usługodawca kontaktuje się z osobami z listy rezerwowej według kolejności zgłoszeń, tj. od najwcześniej do najpóźniej wpisanych na listę, aż do momentu, gdy wszystkie wolne miejsca na Wycieczkę zostaną zajęte. Zawarcie Umowy z Klientem wpisanym na listę rezerwową przebiega analogicznie do procedury opisanej 7.2 – 7.8 Regulaminu.

 9. Umowa o udział w imprezie turystycznej może być zawarta z Klientem na rzecz osoby trzeciej, tj. w takim przypadku uczestnikiem uprawnionym do udziału w Wycieczce jest osoba wskazana przez Klienta, przy czym sama Umowa zawierana jest bezpośrednio przez Klienta z Usługodawcą. Klient obowiązany jest do posiadania wymaganych prawem zgód i zezwoleń na zawarcie Umowy na rzecz osoby trzeciej, w tym na podanie jej danych osobowych Usługodawcy w zakresie i celu niezbędnym do zawarcia Umowy.

8) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie art. 47 Ustawy o Imprezach Turystycznych, Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wycieczki.

 2. Klient może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Usługodawcy. W przypadku nieokreślenia w Umowie opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta Usługodawca uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.

 3. W Umowie może zostać wskazana opłata za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.

 4. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:

  1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w Umowie o udział w imprezie turystycznej, a Usługodawca powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w tej Umowie, lecz nie później niż na:

   • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
   • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
   • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
  2. Usługodawca nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.

 6. Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w powyższych pkt. 8.4 i 8.5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

 7. Oświadczenia kierowane do Sport-events.pl można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w załączniku nr 2 do Regulaminu.

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust 1 pkt 8), nie stosuje się do umów o imprezę turystyczną. Przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta mają zastosowanie np. do umów o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie.

 2. Z zastrzeżeniem pkt. 9.2 wyżej, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@sport-events.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

10) KONTAKT ZE SPORT-EVENTS.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@sport-events.pl), kontakt telefoniczny (numer telefonu: 0048 691-954-467) oraz poczta tradycyjna (ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Sport-events.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

11) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 11. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego, z zastrzeżeniem reklamacji dotyczących Wycieczek i Umów o udział w imprezie turystycznej.

 2. Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności
  Usługodawcy:

  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorcy za działanie Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Dodatkowo, w przypadku reklamacji obejmującej treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, na podstawie umowy zawartej przez konsumenta z Usługodawcą od dnia 1 stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiej treści lub usługi miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu, zastosowanie mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta w razie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z zawartą umową.
 3. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, w tym jego Usług Elektronicznych, można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@sport-events.pl lub pisemnie na adres: ul. Polna 6, 32-322 Rychwałd.

 4. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań osoby składającej reklamację; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.

 6. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub zrzuty ekranu) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 7. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

12) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie konsumentom informacji w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

13) OPINIE KLIENTÓW

 1. Usługodawca umożliwia swoim Klientom wyrażanie i dostęp do opinii o świadczonych usługach, w tym Wycieczkach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

 2. Wyrażenie opinii przez Klienta możliwe jest np. w indywidualnej komunikacji z Usługodawcą lub po skorzystaniu z dedykowanego formularza umożliwiającego dodanie opinii o Wycieczce lub Serwisie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony Klientowi bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zawarciu lub wykonaniu Umowy na podany przez niego adres poczty elektronicznej wraz z zaproszeniem Usługodawcy do wyrażenia opinii.

 3. Opinia o Wycieczce może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Wycieczek w Serwisie Internetowym Usługodawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu i skorzystał z opiniowanej Wycieczki. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii o Wycieczce. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą faktycznym Klientem Usługodawcy.

 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

 5. Opinie mogą być udostępniane przez Usługodawcę bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. w opisie Wycieczki, na stronie głównej lub w dedykowanej zakładce z opiniami) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego).

 6. Usługodawca zapewnia aby publikowane opinie o Wycieczkach pochodziły od jego Klientów, którzy faktycznie zakupili i skorzystali z Wycieczki. W tym celu Usługodawca może podejmować następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:

  1. Usługodawca może kontaktować się bezpośrednio ze swoimi Klientami za pomocą udostępnionych przez nich przy zawarciu Umowy danych kontaktowych, w celu poproszenia ich o wystawienie opinii – w ten sposób Usługodawca ma pewność, że opinie pozyskiwane są wyłącznie od osób, które dokonały zakupu i skorzystały z Wycieczki.

  2. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności wystawionej w ten sposób opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Serwisie Internetowym, a w przypadku opinii o Wycieczce sprawdza dodatkowo, czy zakupiła i skorzystała z opiniowanej Wycieczki. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

  3. Usługodawca może wysyłać swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu w Serwisie Internetowym.

 7. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient faktycznie kupił i skorzystał z Wycieczki, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że jest Klientem Serwisu Internetowego oraz dokonał zakupu i skorzystał z Wycieczki.

 8. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient faktycznie kupił i korzystał z Wycieczki mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 11. Regulaminu.

14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawnoautorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sport-events.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 2. Zmiana Regulaminu:

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania, zmiany lub usunięcia Usług Elektronicznych; zmiany sposobów i terminów płatności; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; poprawy jakości obsługi lub bezpieczeństwa Klientów i Usługobiorców; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa; zmiany danych Usługodawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy.

  3. W pozostałych przypadkach zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców i Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany te nie będą wpływały na już zawarte, realizowane i wykonane Umowy o udział w imprezie turystycznej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Imprezach Turystycznych, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
  prawa.


 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół Sport-Events.pl

16)  ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO USTAWY O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH) 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu stało się niewypłacalne.


Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
eur-lex.europa.eu.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 • Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 • Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu wykupił w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46, marszal@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 20 78 290), jeżeli z powodu niewypłacalności Przedsiębiorstwa Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302:
eur-lex.europa.eu
przetransponowana do prawa krajowego:
prawo.sejm.gov.pl