Sport-events.pl
WAŻNE INFORMACJE

REGULAMIN SERWISU

PRZED REZERWACJĄ

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPORT-EVENTS.PL

prokonsumencki

REGULAMIN SERWISU SPORT-EVENTS.PL - WERSJA PDF
Dotyczy także domeny GORYDLAKAZDEGO.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://sport-events.pl (dalej jako: „Sport-Events.pl”, „Serwis Internetowy”).
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Sport-Events.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.
Zespół Sport-Events.pl

1) O NAS

Właścicielem Sport-Events.pl jest Paweł Jaroszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nr ewidencyjny: 6264, nr rejestrowy: 6432-24, nr zaświadczenia: 733, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piotra Skargi 2, 34-300 Żywiec i adres do doręczeń: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd, NIP 5532245868, REGON 240879911, adres poczty elektronicznej: biuro@sport-events.pl (dalej jako „Usługodawca”).

2) DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Rezerwacji, w szczególności poprzez wybranie Wycieczki oraz określenie warunków Umowy z dostępnych możliwości wskazanych w formularzu, w tym sposobu płatności.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
  5. KLIENT, USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; działająca w celu niezwiązanych w jej działalnością gospodarczą lub zawodową; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej albo która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym.
   Odetchnij Pięknem Gór!
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, SPORT-EVENTS.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://sport-events.pl, https://gorydlakazdego.pl (Iframe).
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGODAWCA – Paweł Jaroszek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu., wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki oraz do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, nr ewidencyjny: 6264, nr rejestrowy: 6432-24, nr zaświadczenia: 733,po posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Piotra Skargi 2, 34-300 Żywiec i adres do doręczeń: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd, NIP 5532245868, REGON 240879911, adres poczty elektronicznej: biuro@sport-events.pl.
  12. USTAWA O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361).
  13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  14. UMOWA – umowa o udział w imprezie turystycznej w rozumieniu Ustawy o Imprezach Turystycznych, zawarta pomiędzy Klientem a Usługodawcą w formie wymiany wiadomości e-mail, na podstawie rezerwacji dokonanej przez Klienta w Formularzu Rezerwacji.
  15. WYCIECZKA – dostępna w Serwisie Internetowym impreza turystyczna organizowana przez Usługodawcę, w której udział może być zarezerwowany przez Klienta i stanowić następnie przedmiot umowy o udział w imprezie turystycznej zawieranej poprzez wymianę wiadomości e-mail pomiędzy Usługodawcą a Klientem. Dokładny opis Wycieczki wskazany jest na stronie internetowej Serwisu Internetowego, przy danej Wycieczce.

3) O SERWISIE SPORT-EVENTS.PL

 1. Sport-Events.pl jest Serwisem Internetowym umożliwiającym rezerwowanie udziału w wycieczkach turystycznych organizowanych przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SPORT-EVENTS.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

5) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Newsletter
  2. Formularz Rezerwacji.
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

6) FORMULARZ REZERWACJI

 1. Jedną z funkcjonalności Serwisu Internetowego jest Formularz Rezerwacji, który umożliwia zarezerwowanie udziału w Wycieczce.
 2. Korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta Wycieczki oraz jednej z dostępnych dat jej organizacji. Złożenie rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza rezerwacji pola „REZERWUJ” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W formularzu rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, wzoru podpisu; a także następujących danych każdego uczestnika Wycieczki: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, rodzaj dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz w zakresie danych z dokumentu tożsamości: miejsce urodzenia, rodzaj, seria i numer dokumentu, data ważności dokumentu.
 3. Cena Wycieczki uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) oraz częściowo w euro (EUR) lub w funtach brytyjskich (GBP) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Wycieczki będącej przedmiotem rezerwacji oraz o innych kosztach, np. koniecznej dopłacie w walucie obcej jak np. w euro lub w funtach brytyjskich, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Serwisu w trakcie rezerwacji, a następnie także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się pisemną umową o organizację Wycieczki.
 4. Sposoby i terminy płatności za Wycieczkę:
  1. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
   • Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
  2. Termin płatności: Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie:
   • zaliczka 30 % w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Dopłata pozostałej części ceny w terminie pomiędzy 29-25 dniem kalendarzowym przed rozpoczęciem Wycieczki, albo:
   • w przypadku gdy od dnia zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Wycieczki jest mniej niż 30 dni kalendarzowych: całość ceny w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.
   • w przypadku gdy od dnia zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Wycieczki jest 14 lub mniej niż 14 dni kalendarzowych: całość ceny w terminie jednego dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy.

  Daty i kwoty należnych od Klienta wpłat dodatkowo opisane zostają w Umowie.

7) NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na newsletter można się również zapisać podczas składania rezerwacji za pośrednictwem Formularza Rezerwacji – z chwilą złożenia rezerwacji Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abi@sport-events.pl lub też pisemnie na adres: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd.

8) WARUNKI ZAWIERANIA I WYKONANIA UMOWY O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

 1. Zawarcie Umowy między Klientem, a Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 7.2 Regulaminu.
 2. Po złożeniu rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania rezerwacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania rezerwacji adres poczty elektronicznej Klienta. W kolejnej wiadomości e-mail Usługodawca przesyła Klientowi Umowę, przygotowaną na podstawie danych podanych przez Klienta w Formularzu Rezerwacji, Ogólne Warunki Uczestnictwa, właściwe Ogólne Warunki Ubezpieczenia, a także Regulamin Serwisu. Umowa o świadczenie usługi turystycznej zostaje zawarta po jej podpisaniu przez Klienta oraz odesłaniu Usługodawcy w formie wiadomości e-mail. Ogólne Warunki Uczestnictwa wchodzą w skład zawartej Umowy.
 3. Po zawarciu Umowy, Usługodawca potwierdza jej zawarcie poprzez przesłanie Klientowi odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rezerwacji.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8.2. Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego.

9) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie art. 47 Ustawy o Imprezach Turystycznych, Klient może odstąpić od Umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem Wycieczki.
 2. 2. Klient może zostać zobowiązany do zapłacenia odpowiedniej i uzasadnionej opłaty za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej na rzecz Usługodawcy. W przypadku nieokreślenia w Umowie opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej wysokość tej opłaty odpowiada cenie imprezy turystycznej pomniejszonej o zaoszczędzone koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta Usługodawca uzasadnia wysokość opłat za odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej.
 3. W Umowie może zostać wskazana opłata za odstąpienie od Umowy w wysokości zależnej od tego, w jakim czasie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej doszło do odstąpienia od Umowy, od spodziewanych oszczędności kosztów oraz spodziewanego dochodu z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Klienta.
 4. Klient może odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Klient może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
 5. Usługodawca może rozwiązać Umowę i dokonać pełnego zwrotu Klientowi wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli:
  1. liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż minimalna liczba osób podana w umowie o udział w imprezie turystycznej, a Usługodawca powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej w terminie określonym w Umowie, lecz nie później niż na:
   • 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
   • 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
   • 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, lub
  2. Usługodawca nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Klienta o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat, o których mowa w powyższych pkt. 9.4 i 9.5, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.
 7. Oświadczenia kierowane do Sport-Events.pl można kierować zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w załączniku nr 2 do Regulaminu.

10) ODSTĄPIENIE OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, zgodnie z jej art. 3 ust 1 pkt 8), nie stosuje się do umów o imprezę turystyczną. Przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta mają zastosowanie np. do umów o świadczenie Usług Elektronicznych w Serwisie.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10.2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zwroty@sport-events.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

11) KONTAKT Z SPORT-EVENTS.PL

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: biuro@sport-events.pl), kontakt telefoniczny (numer telefonu: 0048 691-954-467) oraz poczta tradycyjna (ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Sport-Events.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SPORT-EVENTS.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: biuro@sport-events.pl lub pisemnie na adres: ul. Polna 6, 34-322 Rychwałd.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

13) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: uokik.gov.pl
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: www.spsk.wiih.org.pl; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem ec.europa.eu dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik.gov.pl.

14) PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sport-Events.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Imprezach Turystycznych, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.
Zapraszamy do współpracy.
Zespół Sport-Events.pl

1)  ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU - STANDARDOWY FORMULARZ INFORMACYJNY DO UMÓW O UDZIAŁ W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ, JEŻELI JEST MOŻLIWE UŻYCIE HIPERŁĄCZA (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO USTAWY O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH) 

Zaoferowane Państwu połączenie usług turystycznych stanowi imprezę turystyczną w rozumieniu dyrektywy (UE) 2015/2302.

W związku z powyższym będą Państwu przysługiwały wszystkie prawa UE mające zastosowanie do imprez turystycznych. Przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu będzie ponosiło pełną odpowiedzialność za należytą realizację całości imprezy turystycznej.

Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu posiada zabezpieczenie w celu zapewnienia zwrotu Państwa wpłat i, jeżeli transport jest elementem imprezy turystycznej, zapewnienia Państwa powrotu do kraju w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu stało się niewypłacalne.


Więcej informacji dotyczących najważniejszych praw zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302:
eur-lex.europa.eu.

Korzystając z hiperłącza, podróżny otrzyma następujące informacje:

Najważniejsze prawa zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/2302

 • Przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej podróżni otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat imprezy turystycznej.
 • Zawsze co najmniej jeden przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową.
 • Podróżni otrzymują awaryjny numer telefonu lub dane punktu kontaktowego, dzięki którym mogą skontaktować się z organizatorem turystyki lub agentem turystycznym.
 • Podróżni mogą przenieść imprezę turystyczną na inną osobę, powiadamiając o tym w rozsądnym terminie, z zastrzeżeniem ewentualnych dodatkowych kosztów.
 • Cena imprezy turystycznej może zostać podwyższona jedynie wtedy, gdy wzrosną określone koszty (na przykład koszty paliwa) i zostało to wyraźnie przewidziane w umowie; w żadnym przypadku podwyżka ceny nie może nastąpić później niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej. Jeżeli podwyżka ceny przekracza 8% ceny imprezy turystycznej, podróżny może rozwiązać umowę. Jeśli organizator turystyki zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny, podróżny ma prawo do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.
 • Podróżni mogą rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie i uzyskać pełen zwrot wszelkich wpłat, jeżeli jeden z istotnych elementów imprezy turystycznej, inny niż cena, zmieni się w znaczący sposób. Jeżeli przedsiębiorca odpowiedzialny za imprezę turystyczną odwoła ją przed rozpoczęciem, podróżni mają prawo do zwrotu wpłat oraz, w stosownych przypadkach, do rekompensaty.
 • W wyjątkowych okolicznościach – na przykład jeżeli w docelowym miejscu podróży występują poważne problemy związane z bezpieczeństwem, które mogą wpłynąć na imprezę turystyczną – podróżni mogą, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, rozwiązać umowę bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie.
 • Ponadto podróżni mogą w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej rozwiązać umowę za odpowiednią i możliwą do uzasadnienia opłatą.
 • Jeżeli po rozpoczęciu imprezy turystycznej jej znaczące elementy nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z umową, będą musiały zostać zaproponowane podróżnemu, bez dodatkowych kosztów, odpowiednie alternatywne usługi. W przypadku gdy usługi nie są świadczone zgodnie z umową, co istotnie wpływa na realizację imprezy turystycznej, a organizator turystyki nie zdoła usunąć problemu, podróżni mogą rozwiązać umowę bez opłaty za rozwiązanie.
 • Podróżni są również uprawnieni do otrzymania obniżki ceny lub rekompensaty za szkodę w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług turystycznych.
 • Organizator turystyki musi zapewnić pomoc podróżnemu, który znajdzie się w trudnej sytuacji.
 • W przypadku gdy organizator turystyki stanie się niewypłacalny, wpłaty zostaną zwrócone. Jeżeli organizator turystyki stanie się niewypłacalny po rozpoczęciu imprezy turystycznej i jeżeli impreza turystyczna obejmuje transport, zapewniony jest powrót podróżnych do kraju. Przedsiębiorstwo Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu wykupił w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem (Marszałek Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46, marszal@slaskie.pl, telefon: +48 (32) 20 78 290), jeżeli z powodu niewypłacalności Przedsiębiorstwa Paweł Jaroszek Sport Events. Biuro Turystyki i Sportu dojdzie do odmowy świadczenia usług.

Dyrektywa (UE) 2015/2302:
eur-lex.europa.eu
przetransponowana do prawa krajowego:
prawo.sejm.gov.pl