Sport-events.pl
WAŻNE INFORMACJE

TFP

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA

TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY (TFP)

TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY - WERSJA PDF

1) CO TO JEST TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY?

Turystyczny Fundusz Pomocowy stanowi wyodrębniony rachunek w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Zadaniem Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców turystycznych w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w miejscu realizacji imprezy turystycznej, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. O uruchomieniu środków z TFP decyduje minister właściwy do spraw turystyki we współpracy z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych. W takim przypadku, Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni wypłaty na pokrycie zwrotu kosztów podróżnym.

2) PODSTAWA PRAWNA

Turystyczny Fundusz Pomocowy został utworzony na mocy ustawy z dnia 17 września 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639). 
Jesteśmy zobowiązani do odprowadzania składki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego od każdego Klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

3) WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy informujemy, że aktualnie wysokość składki, którą jesteśmy zobowiązani odprowadzić za każdego Klienta z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi:

- za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw europejskich wymienionych w załączniku do ww. rozporządzenia z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
a) 0 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 10 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowa:
a) 0 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 5 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytoriach państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego:
a) 0 zł – dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 13 zł – dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich, jeśli nie jest realizowana usługa transportowa:
a) 0 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 7 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

- za organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na realizację lub brak realizacji usługi transportowej:
a) 0 zł - dla przedsiębiorców turystycznych, którzy przyjmują wpłaty za usługi turystyczne po realizacji imprezy turystycznej;
b) 2 zł - dla pozostałych przedsiębiorców turystycznych;

4) SPOSÓB NALICZANIA SKŁADKI

Składka na Turystyczny Fundusz Pomocowy wskazana w serwisie dostępnym pod adresami internetowymi https://sport-events.pl, https://gorydlakazdego.pl (Iframe), a także w Umowie z Klientem, doliczana jest do ceny imprezy turystycznej i płatna jednorazowo.

5) ZWROT SKŁADKI

Jeśli wpłacona składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jest wyższa niż 0 zł, to w przypadku Twojej rezygnacji z imprezy turystycznej lub odwołania przez nas imprezy turystycznej i Twojej jednoczesnej rezygnacji z propozycji alternatywnych lub vouchera, zostanie Ci niezwłocznie zwrócona.